Handleplan ved unormal vandforsyning

Ved at følge handleplanen opnås der større sikkerhed for, at afhjælpningen af udføres effektivt og korrekt.

Nedenstående er retningslinier. I hvert enkelt tilfælde skal situationen vurderes.

Ved rørbrud på ledninger

 • Vandværkspasser tilkalder VVS og/eller anden nødvendig assistance.
 • Ledningskort undersøges med henblik på at finde de ventiler, som skal lukkes.
 • Følsomme forbrugere kontaktes i hht. liste.
 • Hvis bruddet kan afhjælpes i tidsrummet 23:00-06:00 kontaktes følsomme forbrugere eller andre berørte forbrugere ikke.
 • Tiltag udføres. Registreres i logbog.

Ved henvendelser om misfarvet vand

 • Ved henvendelser om misfarvet vand skal mulig årsag meddeles: ”Misfarvet vand kan være forårsaget af tryk- eller flowændringer i ledningsnettet, evt. i egen installation/ledning” (normalt hvis kunden har været væk i en periode).
 • I første omgang beder man kunden om at lade vandet løbe i cirka 5 minutter. Er der tegn på, at misfarvningen aftager, fortsætter kunden med at skylle ud. Er der ingen tegn på at misfarvningen aftager skal kunden ringe igen.
 • Kundens adresse noteres.
 • Såfremt kunden ringer igen skylles der gennem relevante brandhaner eller ved målerinstallationen hos kunden.
 • Ved flere henvendelser om misfarvet vand lokaliseres området og – hvis relevant – kontaktes følsomme forbrugere. Ligeledes informeres der på vandværkets eller via SMS-service.
 • SRO anlægget kontrollers for større flowændringer.
 • Vandværkets anlæg undersøges.
 • Nødvendige tiltag udføres. Registreres i logbog.
 • Områder skylles gennem relevante brandhaner eller ved kunder.

Ved henvendelser om dårlig smag og lugt

 • I første omgang beder man kunden om at lade vandet løbe i cirka 5 minutter. Er der tegn på, at lugten/smagen aftager, fortsætter kunden med at skylle ud. Er der ingen tegn på at lugten/smagen aftager skal kunden ringe igen.
 • Ringer kunden igen skal drikkevandet undersøges hos kunden. Såfremt der konstateres dårlig smag/lugt kontrolleres hos naboen, om det er et generelt problem i området eller om problemet ligger hos kunden.
 • Hvis vandet vurderes til have smags- eller lugtgener undersøges drikkevandet på vandværket.
 • Er generne til stede på vandværket kontaktes Eurofins for prøvetagning på vandværket.
 • Vandværket forsøges taget ud af drift. Dog kun hvis vandforsyningen kan opretholdes, f.eks. vha. KEMIC.
 • Hvis der ikke er gener på vandværket, men kun hos kunden, så kontaktes laboratoriet for prøvetagning hos kunden.
 • Ved et stigende antal henvendelser fra kunder betegnes det som en truet forsyningssituation og alarmeringsplanen følges.

Ved påvisning af overskridelse af kritiske parametre i vandprøverne

 • Ved overskridelse af kravværdi på kritiske parametre (f.eks. mikrobiologi) kontaktes Skanderborg Kommunes Miljøafdeling.
 • Vandværket bestiller en ny prøvetagning.
 • Skanderborg Kommune inddrager embedslægen og afhængig af situationen følges alarmeringsplanen for truet vandforsyningssituation eller krisesituation.

Ved henvendelse om kemikalieudslip

 • Ved henvendelse om udslip af olie eller kemikalier nær vandværket eller vandværkets boringer (kildepladsen) ringes til alarmcentralen 112.
 • Alarmcentralen sørger for at rekvirere beredskab for at standse og afværge ulykken.
 • Situationen vurderes sammen med miljøvagten. Hvis det vurderes, at situationen kan medføre forurening af drikkevandet kontaktes laboratoriet for prøvetagning.
 • Vandværket forsøges taget ud af drift. Dog kun hvis vandforsyningen kan opretholdes, f.eks. vha. KEMIC.
 • Hvis der er risiko for, at drikkevandet kan være forurenet, så følges alarmeringsplanen for truet forsyningssituation eller krisesituation.

Ved hærværk eller indbrud på vandværket inkl. boringer

 • Ved hærværk eller indbrud på vandværkets ejendom undersøges skadens omfang.
 • Det vurderes, om der skal udsendes information.
 • Hvis der er tegn på, at der har været adgang til vandbehandlingen og hvis det vurderes at der kan være risiko for forurening kontaktes laboratoriet for prøvetagning.
 • Vandværket forsøges taget ud af drift. Dog kun hvis vandforsyningen kan opretholdes, f.eks. vha. KEMIC.
 • Er der synlige tegn på forurening, f.eks. kemikalier, pulver eller andet, hvor det vurderes, at det kan have direkte kontakt med drikkevandet, stoppes værket omgående.
 • Alarmeringsplanen for krisesituation følges.

Ved henvendelse vedr. sygdomstilfælde

 • Ved henvendelse der vedrører formodning om, at drikkevandet er årsag til sygdom gøres følgende notater:
  • 1. Tidspunkt for henvendelse
  • 2. Adresse og tlf. nr.
  • 3. Årsag til, at man formoder at sygdommen stammer fra vandet
  • 4. Hvilke tegn er der på forgiftning? (diarré, ondt i maven, opkast eller andet)
  • 5. Er der flere i husstanden, som er blevet forgiftet? (alder noteres)
  • 6. Har vedkommende været hos lægen? Hvis ja, noteres hvilken læge. Hvis nej, beder man i første omgang om at opsøge læge.
  • 7. Har vandet på noget tidspunkt haft en anden smag/lugt/farve?
 • Hvis sygdommen ikke direkte kan relateres til drikkevandet meddeles det, ”at man har registreret henvendelsen, men at man ikke foretager sig yderligere, da dette er et enkeltstående tilfælde. Såfremt der kommer flere henvendelser, vil de blive kontaktet”.
 • Ved flere henvendelser vedrørende sygdomstilfælde, der er uafhængige af hinanden, kontaktes laboratoriet for prøvetagning.
 • Skanderborg Kommune kontaktes.
 • Skanderborg Kommune inddrager embedslægen og afhængig af situationen følges alarmeringsplanen for truet forsyningssituation eller krisesituation.
glryevandvaerk.jpg