17.4.2012:

Gl. Rye Vandværks beretning 2011

Formandens beretning, aflagt på generalforsamlingen 17.4.2012.

Bestyrelsen

Der var ingen ændringer af bestyrelsen efter sidste generalforsamling. Bestyrelsen blev konstitueret med Bent Jensen som vandværkspasser (har også telefonvagten), Hanne Pilgaard som kasser og Steffen G. Lauridsen som formand, menige medlemmer Heidi Hinge og Per Rasmussen og suppleanterne Else Jensen og Karsten Dreier.  

Drift af ledningsnettet 

Vi kan oplyse med stor glæde at der ikke har været konstateret brud i løbet af året. 

Drift af værket 

Der er udpumpet 57.224 m³ vand og vi har haft et spild på ca. 1.500 m³ vand (2,69% spild). Spildet ligger klart under niveauet fra 2010, hvilket hænger fint sammen med vi ikke har haft brud på nettet.

Vandanalyser

Der har ikke været overskridelser på de analyserede vandprøver. Analyseresultaterne er offentliggjort i Gl. Rye Aktuelt.

Vi har i de seneste år bøvlet med at få de høje værdier med kalk aggressiv CO2 ned og for at få hævet pH-værdien. Det ser ud til at de tiltag vi har gjort med at fået installeret en permanent luftpumpe der kører i forbindelse med filterskylningerne samme med en systematisk påfyldning af filtermateriale har hjulpet.

Vi ser nu at pH ligger konstant over et niveau på 7,6 som den skal og dermed vil den kalk aggressiv CO2 også ligge lavt.

Kommunen har oplyst at målingerne for kalk aggressiv CO2 ligger under det acceptable ifølge en ny bekendtgørelse for kvalitetskriterierne for drikkevand. 

I efteråret udførte vi den planlagte inspektion af rentvandstanken. Inspektionen viste at der ingen problemer er med tanken, der fremstår som den skal ud revner, dermed er der en ringe risiko for adgang af rødder, snegle eller andet der ikke hører hjemme i tanken.

Vi har i starten af året fået opgraderet SRO-anlægget på værket. I den forbindelse har der været driftsforstyrrelser idet alle data ikke var blevet kodet rigtig over på det nye anlæg. Det var mindre ting som er rettet nu. Vi beklager de gener det har givet i forbindelse med mangel på vand.

Andre aktiviteter

Vi har stort se levet op til vores formål om, at have et indlæg hver gang i Gl. Rye Aktuelt i løbet af året.   

Planer for det kommende år

Det planlægges en vandvandretur den 16. september 2012, ”Gå på dit vand”!

Det skal også nævnes at Gl. Rye vandværk er aktiv i Vandrådet for Skanderborg Kommune, hvor Hanne Pilgaard er revisor og Steffen Lauridsen er genvalgt til formand.

Afslutning 

Der skal afslutningsvis lyde en stor tak til bestyrelsen og de to suppleanter for det store engagement med den humor der bidrages med, det letter bestyrelsesarbejdet og gør møderne livlige. En særlig tak skal rettes til vandværksspasseren, der altid er klar når der opstår uforudsete ting.

glryevandvaerk.jpg