9.4.2013:

Gl. Rye Vandværks beretning 2012

Formandens beretning, aflagt på generalforsamlingen 9.4.2013.

Bestyrelsen

Hanne Pilgaard trådte ud af bestyrelsen ved sidste generalforsamling, det betød en mindre ændring i bestyrelsen. Bestyrelsen blev konstitueret med Bent Jensen som vandværkspasser (har også telefonvagten), Per Rasmussen som kasserer og Steffen G. Lauridsen som formand, menige medlemmer Heidi Hinge og Karsten Dreier og suppleanterne Else Jensen og Bente Sivertsen.  

Drift af ledningsnettet  

Det kan oplyses med stort tilfredshed, at der ikke har været konstateret brud i løbet af året. 

Drift af værket   

Der er udpumpet 55.425 m³ vand og vi har haft et spild på ca. 1.996 m³ vand (3,6% spild). Spildet ligger lige over niveauet fra 2011, hvilket hænger fint sammen med vi ikke har haft brud på nettet. Det kan samtidigt oplyses at der er udpumpet ca. 2.000 m³ mindre ud end i 2011, det kan skyldes den meget våde sommer i 2012.

I december måned fik vi Termograferet vores eltavler. Termograferingen viser at vore eltavler er i fin stand og der er ingen bemærkninger om der skal ske vedligehold af tavlerne.

Vi har haft sendt et parti vandmålere til kontrol for rigtig måling. Partiet har ikke levet op til standarden og hele partiet er derfor blevet kasseret. Det betyder at der i 2013 skal udskiftes 150 vandmålere i en bestemt zone af byen. 

Vandanalyser

Der har ikke været nogen overskridelser af kvalitetskriterierne for de enkelte parametre på de analyserede vandprøver. Analyseresultaterne er offentliggjort på Vandværkets hjemmeside.

Vandværkets administration

Vi indgik i efteråret 2011 en aftale med Brædstrup fjernvarme om udførsel af brugeradministrationen, udfærdigelse af budget og udfærdigelse af årsregnskabet. Brædstrup stod ligeledes for indhentning af oplysninger i forbindelse med års aflæsningen. 

Bestyrelsen finder at samarbejdet kører særdeles fint, der har dog været lidt problemer i forbindelse med års aflæsningen, hvor bestyrelsen har måtte ud til enkelte forbrugere og aflæse manuelt. Vi beklager selvfølgelig det bøvl det har givet, men forbrugerne har taget godt i mod besøget, og det har faktisk været en hyggelig tjans.     

Andre aktiviteter

Vi har levet op til vores formål om, at have et indlæg hver gang i Gl. Rye Aktuelt i løbet af året.

Der var planlagt vandvandretur den 16. september 2012. Turen måtte desværre aflyses på grund af ringe tilslutning!

Planer for det kommende år

Det skal også nævnes at Gl. Rye vandværk er aktiv i Vandrådet for Skanderborg Kommune, hvor Steffen G. Lauridsen er genvalgt til formand. Med udtrædelse af bestyrelsen er Hanne Pilgaard ligeledes fratrådt som revisor i Vandrådet. 

Afslutning  

Med afgang af Hanne som kasserer var det en bekymring i bestyrelsen, at der skulle opstå mangel på kompetencer. Den bekymring har vist sig at være ubegrundet både fordi, at Brædstrup har udført et godt professionelt arbejde og fordi dem der har påtaget sig nye roller i bestyrelsen har udfyldt pladserne fint. Dermed skal der siges et stort tak til bestyrelsen og de to suppleanter med det store engagement og med den altid tilstedeværende humor der bidrages med, det har hjulpet til bl.a. at få givet vedtægterne et tiltrængt ”Brush up”!

Til sidst rettes der er en særlig stor tak til vandværkspasseren, der altid er klar inden der opstår uforudsete ting.

glryevandvaerk.jpg