9.4.2014:

Gl. Rye Vandværks beretning 2013

Bestyrelsen

Der var ingen ændringer af bestyrelsen efter sidste generalforsamling. Bestyrelsen blev konstitueret med Bent Jensen som vandværkspasser (har også telefonvagten), Per Rasmussen som kasserer og Steffen G. Lauridsen som formand, menige medlemmer Heidi Hinge og Karsten Dreier og suppleanterne Else Jensen (kommunikationsmedarbejder) og Bente Sivertsen.

Ekstra ordinær generalforsamling

På generalforsamlingen blev de reviderede vedtægter godkendt. I forbindelse med revideringen af ved-tægterne er de forskellige paragraffer blevet drøftet og de er blevet formuleret på et mere moderne sprog. Inden fremlæggelse på den ordinære generalforsamling blev udkastet fremlagt til FVD’s jurister, der ikke havde bemærkninger til det.

Udarbejdelsen af de reviderede vedtægter har været givtige, og det giver nogle gode drøftelser i bestyrelsen, og det kan klart anbefales at andre bestyrelser tager vedtægterne op til revision lejlighedsvis.

Udarbejdelse af beredskabsplan

I 2013 har bestyrelsen arbejdet på at få udarbejdet en færdig beredskabsplan. Værket har entreret med Vibeke Lauridsen, Rimmersvej, der har erfaringer med udarbejdelser af kvalitetssikring. Hun har fået inspiration fra Skanderborg forsyning. Det har været en rigtig fin proces for bestyrelsen at få alle de do-kumenter gennemgået og det giver et godt ejerskab for planen.

Beredskabsplanen er ca. 90% færdig og det forventes, at det sidste bliver færdiggjort i 2014. Når dokumenter er godkendte bliver de lagt på hjemmesiden. 

Drift af ledningsnettet  

Det kan oplyses at der har været ledningsbrud på Møllestien, og i den forbindelse er der udskiftet nogle gamle utidssvarende rør. Ellers har der ikke været større ledningsbrud og vi har dermed ikke haft det store vandspild.

Drift af værket  

Der er udpumpet 56.494 m³ vand og vi har haft et spild på ca. 1.760 m³ vand (3,1 % spild). Spildet ligger lige på niveauet fra 2012, hvilket hænger fint sammen med vi ikke har haft større brud på nettet. Det kan samtidigt oplyses at der er udpumpet ca. 1.000 m³ mere end i 2012, det kan skyldes at sommeren var me-get tør i 2013.

Bestyrelsen fremlagde på generalforsamlingen i 2013 et investeringsforslag om udskiftning af målere. 1. etape med udskiftning af 150 målere er blevet udført og afslutter i december.

Vandanalyser

Der har ikke været nogen overskridelser af kvalitetskriterierne for de enkelte parametre på de analyserede vandprøver. Analyseresultaterne er offentliggjort på Vandværkets hjemmeside og i Aktuelt.

Vandværkets administration

Vi indgik i efteråret 2011 en aftale med Brædstrup fjernvarme om udførsel af brugeradministrationen m.m. Brædstrup står ligeledes for indhentning af oplysninger i forbindelse med års aflæsningen.

Der har som sædvanligt været problemer i forbindelse med års aflæsningen. Der er sendt rykke til enkelte forbrugere og få skulle aflæses manuelt af bestyrelsen. Års aflæsningen forventes fremover at blive noget nemmere når der skal ske en elektronisk aflæsning af målerne.

Det skal oplyses at bestyrelsen er meget tilfreds med samarbejdet med Brædstrup og samarbejdet kører særdeles fint.

Andre aktiviteter

Vi har levet op til vores formål om, at have et indlæg hver gang i Gl. Rye Aktuelt i løbet af året.

Planer for det kommende år

2. etape med udskiftning af de resterende ca. 350 målere forventes færdiggjort i løbet af 2014.  Beredskabsplanen forventes ligeledes færdiggjort i 2014.

Det skal nævnes at Gl. Rye vandværk er aktiv i Vandrådet for Skanderborg Kommune, hvor Steffen G. Lauridsen er genvalgt til formand.

Afslutning  

Der skal der siges en stor tak til bestyrelsen og de to suppleanter med det store engagement og konstruktive arbejde i forbindelse med udfærdigelse af både de nye vedtægter og beredskabsplanen.

Der skal også rettes der er en særlig stor tak til vandværkspasseren, der styrer driften af vandværket på en professionel måde og har taget stor del i udskiftningen af de nye målere.

glryevandvaerk.jpg