8.4.2015:

Gl. Rye Vandværks beretning 2014

Formandens beretning, aflagt på generalforsamlingen 8.4.2015.

Bestyrelsen

Der var ingen ændringer af bestyrelsen efter sidste generalforsamling. Bestyrelsen blev konstitueret med Bent Jensen som vandværkspasser (har også telefonvagten), Per Rasmussen som kasserer og Steffen G. Lauridsen som formand, menige medlemmer Heidi Hinge og Karsten Dreier og suppleanterne Else Jensen (kommunikationsmedarbejder) og Bente Sivertsen.

Drift af ledningsnettet  

Der har ikke været større ledningsbrud og vi har dermed ikke haft et vandspild der kan måles.

Installering af nye målere

Beslutningen fra generalforsamlingen i 2013 om udskiftning af målere er nu afsluttet. 1. etape med ud-skiftning af 150 målere er blevet udført og afsluttet i december 2013. De resterende 350 målere er afsluttet i løbet af foråret.

I forbindelse med målerudskiftning var det forudset, at der kunne komme ekstraudgifter. Det kunne f.eks. være ekstra opfølgning ved forbrugere der ikke kan være hjemme på aftalte tidspunkter eller utilgængelige steder, hvor de nye målere skulle placeres. Det viste sig at der har været uforudsete udgifter som har påvirket årsregnskabet.

Bestyrelsen var spændt på om alle data kom ind på den rigtige måde i forbindelse med års aflæsningen i december. Det kan oplyses, at der kom data ind fra alle målere, og der var kun få der skulle følges op på. Bestyrelsen er enig om, at det er en stor succes med etablering af de nye digitale målere. I forbindelse med tidligere års aflæsninger/indberetning har der været opfølgning med rykkere på op til 100 forbrugere, det er et stort arbejde som nu er overflødig.

For at se om vi fik de rigtige målerdata ind er der i efteråret kørt aflæsninger flere gange og her har vi kunnet følge op på om der er unormalt vandspild ved de enkelte forbrugere. Bestyrelsen har besluttet, at vi fremover vil køre aflæsninger i løbet af året efter behov, idet unormalt forbrug på nettet kan følges på værket.

Drift af værket  

Der er udpumpet 60.614 m³ vand og vi har haft et spild på plus ca. 1.243 m³ vand altså (-2,1 % spild). Det er unormalt at have plus på vandspildet. Der har ikke været større ledningsbrud, men der har været et stør-re vandspild fra en enkelt forbruger i 2013/2014, det store ekstra forbrug er afregnet i 2014, så derfor er der et plus på vandspild.

Det kan samtidigt oplyses, at der er udpumpet ca. 4.000 m³ mere end i 2013, det kan skyldes at sommeren 2014 var den varmeste sommer indtil nu.

Vandanalyser

Der har ikke været nogen overskridelser af kvalitetskriterierne for de enkelte parametre på de analyserede vandprøver. Analyseresultaterne er offentliggjort på Vandværkets hjemmeside og i Aktuelt.

Vandværkets administration

Vi indgik i efteråret 2011 en aftale med Brædstrup forsyning om udførsel af brugeradministrationen m.m. Det samarbejde er nu udvidet til også at omfatte den elektroniske aflæsning af de nye målere.

Det skal oplyses, at bestyrelsen er meget tilfreds med samarbejdet med Brædstrup og samarbejdet kører særdeles fint.

Andre aktiviteter

Vi lever op til vores mål om, at have et indlæg hver gang i Gl. Rye Aktuelt i løbet af året.  

 

Planer for det kommende år

Beredskabsplanen forventes færdiggjort - der mangler få dokumenter.

Det skal nævnes at Gl. Rye vandværk er aktiv i Vandrådet for Skanderborg Kommune, hvor Steffen G. Lauridsen er genvalgt til formand. Formanden har deltaget i udfærdigelse af materiale om kampagnen om giftfrie haver, der er vigtig brik i forbindelse med grundvandsbeskyttelse.

Afslutning  

Der skal der siges en stor tak til bestyrelsen og de to suppleanter med det store engagement og konstruktive arbejde i forbindelse med bestyrelsesarbejdet.

Der skal også rettes en særlig stor tak til vandværkspasseren og vores kasserer.

Bent styrer driften af vandværket på en professionel måde og har taget stor del i udskiftningen af de nye målere og Per følger op på vigtige ting i forhold til økonomien.

Bent har endvidere gennemgået de lovpligtige kurser ved FVD, kursus om hygiejne og driftskursus.

glryevandvaerk.jpg